Lille-Østerholt masseuttak i Gjerstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skanska Industrial Solutions AS.

Søknaden gjelder Lille-Østerholt masseuttak på gbnr. 42/1 i Gjerstad kommune. Omsøkt område er om lag 110 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 8. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 950 000 m3. Området er i reguleringsbestemmelser for Knipeheia i Gjerstad, Plan ID 201501, regulert til blant annet industri.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 20. august 2020