Lidalen grustak i Notodden kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lidalen Grustak AS.

Lidalen Grustak AS søker om driftskonsesjon for uttaket Lidalen. Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser fra gbnr. 4/1 og 10 i Notodden kommune. Omsøkt område er 89 daa. Forekomsten består en blanding av grus og fast fjell. Anslått totalvolum er oppgitt til ca. 1,9 millioner m3 masse. Forventet årlig uttak er oppgitt til ca. 70 000 m3 masse, fordelt på ca. 60 000 m3 grus pr. år og ca. 10 000 m3 fast fjell pr. år. Årlig uttak vil imidlertid variere etter etterspørselen fra markedet.

Uttaksområdet er ifølge kommunekartet avsatt til råvareuttak. Tiltakshaver opplyst at reguleringsplan for uttaket er under utarbeidelse.

Det legges opp til drift i tre etapper. For en nærmere redegjørelse for driftsopplegget, vises det til driftsplanen som er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. februar 2019