Lerkehaug i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Lerkehaug er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 97/1 og 97/63 i Steinkjer kommune. Det omsøkte området er om lag 187 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd og asfaltverk i reguleringsplan av dato 08.02.1995 med plan-ID 1702164 og navn «Steinbrudd for asfaltverk på Lerkehaug». Det er oppgitt at forekomsten består av meta sandstein - metagråvakke og vil benyttes hovedsakelig til tilslag for asfalt, betong, ballast til jernbane og som materialer for vegbygging. Det er estimert et årlig uttak på om lag 200 000 m3 og et totalt uttak på 3 500 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. juni 2018