Leivset marmorbrudd i Fauske kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Kaloritt Marmorbrudd AS.

Uttaksområdet er lokalisert på gbnr. 83/1 i Fauske kommune. Det omsøkte området er ca. 15 daa. Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Forekomsten består av marmor. Søker oppgir at hovedformålet med uttaket er uttak av marmor anvendt til monumenter, flis, bygningsstein, plater og bruddheller. Anslått totalvolum er anslått å være 7360 m3 med et forventet årlig uttak på 100 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 22. august 2016