Leivdalsmona i Stad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå Volda Maskin AS.

Volda Maskin AS (org.nr. 958 245 424) har søkt om driftskonsesjon for Leivdalsmona masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 56/4 i Stad kommune.

Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 48,8 dekar og kjem fram av kart i høyringsvedlegget på s. 14. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 110 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er om lag 12 000 m3 masse. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til råstoffutvinning og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Leivdalsmona», vedtatt 18. desember 1997.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 21. juni 2021