Leite steinbrudd i Skodje kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Leite Pukk AS.

Leite steinbrudd er lokalisert på del av gnr./bnr. 51/3 i Skodje kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på 50 daa.

Det oppgis at det skal tas ut totalt 370 000 m3 masse. Forventa årlig uttak er 20 000 m3 masse. Førekomsten består primært av bergarten gneis. Det vert i søknaden opplyst at råstoffet kan nyttas til vegformål.

Området er i reguleringsplan for Leite Steinbrot vedteken 30. juni 2015 utvida og regulert til steinbrot.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. mai 2016