Leite steinbrot (utviding) i Ålesund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har motteke søknad om utviding av driftskonsesjon frå Leite Pukk AS for uttak av stein på gbnr. 551/3 i Ålesund kommune. 

Omsøkt areal er oppgitt til om lag 41 daa og kjem fram av kart «Konsesjonsområde Leite steinbrot i Ålesund kommune».

Årleg uttak er om lag 40 000 m3 og totalt uttak er anslått til 640 000 m3. Bruksområdet for ressursen er byggeråstoff.

Området er i vedteken reguleringsplan med id 2020000741 regulert til råstoffutvinning – steinbrot og masseuttak.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. desember 2021