Leite masseuttak i Kinn kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad frå Geir Sandal AS.

Søknaden gjeld Leite masseuttak på delar av gnr/bnr. 311/4 og 311/5 i Kinn kommune. Omsøkt område er om lag 94 dekar og kjem fram av kart i høyringsvedlegget på side 14 og 15. Det er anslått et årleg uttak av massar på om lag 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 649 357 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsett til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan med planid 1439-201604, datert 13. desember 2018.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. juli 2022