Lauvåsen i Stjørdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lauvåsen Pukk AS.

Søknaden gjelder Lauvåsen masseuttak på gnbnr. 179/1, 179/11 og 179/13 i Stjørdal kommune. Omsøkt område er om lag 156 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 90 000 m3 og totalt uttak på om lag 3 840 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til spesialområde for steinbrudd/masseuttak og byggeområde for industri/lager i reguleringsplan for «Lauvåsen/Stormyra industriområde og steinbrudd», datert 25. mars 2010.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 12. februar 2020