Lauvåsen / Brandsegg steinuttak i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ole Andreas Brandsegg for uttak av stein på gbnr. 145/2 i Steinkjer kommune.

Omsøkt areal er oppgitt til 22,5 daa og fremgår av høringsvedlegget side 4 og 5. Antatt årlig uttak er anslått til 2000 m3 og totalt uttak er beregnet til 250 000 m3. Området er regulert til steinbrudd i reguleringsplanen «Steinuttak Brandsegga», planid: 50041702335, ikraft 26.6.2002.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. desember 2021