Langstein masseuttak i Stjørdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tverås Maskin & Transport AS med org. nr. 958 324 014.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på gbnr. 5/1 og 2 i Stjørdal kommune. Omsøkt areal er på ca. 66,7 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 – 150 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 600 000 m3. Startfasen til bruddet vil preges av høy etterspørsel fra utbygningen av E6 Kvithammar – Åsen, dette vil medføre stor variasjonen i årlig uttak.

Området er avsatt til LNF i gjeldende arealplan. Reguleringsplan for Langstein masseuttak (plan.id: 5010) var på høring høsten 2022, i planen er omsøkt areal foreslått regulert til steinbrudd/massetak. Reguleringsplanen er ikke vedtatt, vedlagt utkast til reguleringsplan er revidert 10.01.2023 (side 47 i høringsvedlegg).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 24. februar 2023