Langebrekke grustak i Eidsberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Langebrekke Grustak AS.

Langebrekke grustak er lokalisert på gnr./bnr. 54/1 i Eidsberg kommune. Totalt omsøkt område er på 109 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av morenemasser. Råstoffene skal blant annet benyttes til betong og asfalt, samt andre bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 100 000 m3 og et totaluttak på 1 600 000 m3. DMF gjør oppmerksom på at det er oppgitt feil volum på totaluttak i søknadsskjemaet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 2. oktober 2018