Langberget i Nesna kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesna Maskinstasjon AS.

Det er søkt om uttak av fast fjell til byggeråstoff (grus, sand og pukk), i dagbrudd. Uttaket ligger på gnr. 57/bnr. 409 i Nesna kommune. Det er søkt om et uttak på totalt 104 000 m3, med et årlig planlagt uttaksvolum på 13 000m3 i 8 år. Det foreligger ikke reguleringsplan for området, men ifølge kommunens sentrumsplan er selve uttaksområdet avsatt til råstoffutvinning, eksisterende. Den resterende delen av gbnr 57/409 er avsatt til næring og framtidig boligbebyggelse Det er opplyst at det arbeides med en reguleringsplan.

Det omsøkte arealet er på ca. 71,4 da. Kart over konsesjonsområdet finnes på s. 11 i høringsvedlegget.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 7. januar 2023