Laksfors masseuttak i Grane kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Svevia Norge AS.

Uttaksområdet på Laksfors masseuttak er lokalisert på gbnr. 38/2 i Grane kommune. Det omsøkte området er 207 daa, hvorav 165 daa er uttaksområde for pukk og grus. Området er regulert i detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak vedtatt 12.05.2016.

Det er oppgitt i søknaden at forekomsten består av fast fjell og løsmasser. Bergtypen er vurdert til å være granitt og granodioritt. Massene vil ifølge søknaden bli brukt til vegbygging og vedlikehold. Det er estimert et totaluttak på om lag 2 500 000 m3 fast stein og 170 000 m3 løsmasser. Forventet årlig uttak er 300 000m3 fast stein og 30 000 m3 løsmasser. Driftstid er estimert til 4-16 år på etappene og totalt ca. 25-30 år.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 30. august 2016