Kylles i Sandnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Velde Pukk AS.

Velde Pukk AS søker om driftskonsesjon for uttak av mineralforekomst for masseuttak på Kylles. Uttaket er lokalisert på gbnr. 9/1, 9/7 og 9/43 i Sandnes kommune. Tiltakshaver skal ta ut fast fjell. Tiltakshaver oppgir et samlet uttaksvolum for hele mineralforekomsten på 30 000 000 m3. De planlegger å ta ut 750 000 m3 årlig. Uttaksmengden og uttakstakten vil imidlertid kunne variere ut ifra etterspørsel og markedssituasjonen.

Ifølge NGU er forekomsten på Kylles vurdert som nasjonalt og regionalt viktig. Forekomsten er en granittisk gneis og er ensartet innenfor bruddområdet. Tiltakshaver bruker forekomsten som asfalttilslag, betongtilslag og for ulike bygningsformål. I tillegg leverer tiltakshaver pukk og grus, industrisand, asfalttilslag, betongtilslag til vegbygging.

Området er i reguleringsplan «Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr. 9 bnr. 7 m.fl. – Kylles», med PlanID 2014133, vedtatt i bystyret den 13. mars 2017, regulert til steinbrudd/masseuttak og industri.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 30. oktober 2019