Kverneland industriområde i Klepp kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Stangeland Maskin AS.

Stangeland Maskin AS har søkt om driftskonsesjon for gbnr. 8/309, 310, 311, 312 og 313, også kjent som Kverneland Industriområde i Klepp kommune. Det omsøkte arealet er oppgitt å være 24,1 daa. Tiltakshaver har anslått det totale uttaksvolumet å være 225 000 m3 og at de forventer å ta ut 40 000 m3 årlig. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler og er i drift. Tiltakshaver oppgir at forekomsten består av granitt av god kvalitet, og at massen skal brukes på anlegg i regionen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 26. mai 2016