Kvammen masseuttak i Surnadal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rindal Maskin AS.

Søknaden gjelder Kvammen masseuttak på gårds- og bruksnummer 3/1 i Surnadal kommune. Omsøkt område er om lag 65 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 3 og 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser og fast fjell på om 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 370 000 m3, hvorav 5-10 % utgjør løsmasser. Området er i reguleringsplan for Kvammen masseuttak, PlanID 20120006, regulert til steinbrudd, masseuttak og lager.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 14. mai 2021