Kvalsunddalen masseuttak i Kvalsund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Kvalsund Maskin og Transport AS.

Kvalsunddalen masseuttak ligger i Kvalsunddalen i Kvalsund kommune, omtrent 4 km. fra Kvalsund sentrum. Adkomst opp til dalen er fra kommunal-/jordbruksvei, som ikke er vinterbrøytet. Uttak av masser skjer derfor hovedsakelig i tidsrommet 15. juni til slutten av september. Uttak av masser skjer på gnr. 8, bnr. 1, fnr. 27. Arealet på uttaksområdet er angitt til 42 dekar. Forventet årlig uttak er på 1000-5000 m3 masse, og anslått totalvolum er 105 000 m3 masse.

Forekomsten er oppgitt å bestå av morenemasser, hovedsakelig grus og stein av ulik størrelse. Formålet med uttaket er hovedsakelig levering til veigrus, for det meste til offentlige aktører og noe til privat virksomhet. I tillegg leveres en del fyllmasse/pukk både til offentlig virksomhet og noe til privatpersoner.

Det er oppgitt at området for masseuttaket er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det finnes ikke en godkjent reguleringsplan for området som det søkes om driftskonsesjon for.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. januar 2016