Kuhølen grustak (Kjæstad grustak) i Skjåk kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Aaboen AS.

Kuhølen grustak (Kjæstad grustak) er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 118/3 i Skjåk kommune. Det omsøkte området er om lag 28 dekar og går fram av kart på side 4 og 5 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er markert som noverande råstoffutvinning i kommuneplankartet. Det er vidare satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan på området. Det er oppgjeve at førekomsten består av lausmassar som hovudsakleg vil nyttast som veg, strøsand, grøfting og tomtearbeid. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 10 000 m3 og eit totalt uttak på 226 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. juni 2018