Kublikøllen i Drangedal kommune – prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om prøveuttak av naturstein fra Grått og Grønt Holding AS.

Grått og Grønt Holding AS har i henhold til mineralloven § 12 søkt om prøveuttak i Kublikøllen på gnr./bnr. 19/5,25 i Drangedal kommune. Prøveuttaket omfatter 2000 m3. Det omsøkte området har et areal på 0,43 dekar og fremgår av kart på siste side i høringsvedlegget. Området er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Bergarten i området er migmatitt, granittisk gneis, til dels polyforisk.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.
 
Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. juli 2020