Krossdal i Modalen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Svein Mo AS.

Søknaden gjelder Krossdal masseuttak på gbnr. 76/1 i Modalen kommune. Omsøkt område er om lag 4 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 1 500 m3 og totalt uttak på om lag 11 000 m3. Området er i reguleringsplanen for Krossdal sandtak, plan Id 12522015001, regulert til masseuttak og landbruk.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 20. august 2020