Krokstrand steinbrudd i Rana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for steinbrudd ved Krokstrand. Søknaden gjelder steinbrudd på del av eiendom gnr. 75 bnr. 1 i Rana kommune.

Omsøkte areal er ca. 39 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 300 000 m3, med årlig forventet uttak på opptil 100 000 m3 pr. år. Området er i regulert til steinbrudd/massetak.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser sendes innen 31. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 31. juli 2015