Kringelen steinbrudd i Sortland kommune - endret driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om godkjenning av endret driftsplan fra AMK Eiendom AS for Kringelen steinbrudd på gbnr. 32/12 i Sortland kommune.

AMK Eiendom AS har driftskonsesjon, og godkjent driftsplan, for uttak av forekomsten i fast fjell i Kringelen steinbrudd gjennom vedtak av 11.09.2014. Godkjent driftsplan fra 2014 beskriver uttak av etappe 1-3 samt avslutning, hvor bunnen av uttaksområdet ved endt drift skal være skrånende nedover fra kote +28 øst i bruddet ned til kote +20 vest i bruddet.

Tiltakshaver ønsker nå å øke totalvolumet ved å drive ned til kote +16 og etablere en horisontal driftsflate. Dette er beskrevet som etappe 4 i forslaget til endret driftsplan datert 28.05.2020.

Uttaksområdet dekker et areal på om lag 32 dekar, og endringen i forslaget til driftsplan omfatter således ikke en utvidelse av arealet. Totalt uttaksvolum for de opprinnelige etappene 1-3 er 154 000 m3. Inkludert etappe 4 vil totalvolumet øke til 404 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men de siste års innrapporterte tall ligger på rundt 39 000 m3 årlig. Med et slikt årlig uttaksvolum vil uttaket være i drift i om lag 6 år til.

Uttaksområdet er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. oktober 2020