Koltjønngruva i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra PMD Maskin AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder Koltjønngruva på gnr./bnr. 476/1 i Steinkjer kommune.

Omsøkt området er om lag 117 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 10 og 11. Det er anslått et årlig uttak på om lag 10 000 m3. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan datert 21. mars 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 24. juni 2021