Kølbotn massetak i Fyresdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå J. E. Klausen AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på gbnr. 36/2 i Fyresdal kommune. Konsesjonsområdet visast på kart som ligger ved høyringsdokumenta. Anslått årlig uttaksvolum er oppgitt til 10 000 m3 masse, mens totalt planlagt uttaksvolum er angitt til 100 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid for uttaket på ca. 10 år, men årlig uttaksvolum og uttakets levetid vil variere med etterspørselen i marknaden.

Det planleggjast drift i en pall. Uttaksmåten vises i driftsplanen for uttaket. Etter ferdig uttak skal områdes tilbakeføres til landbruksformål.

Uttaket er ifølgje kommuneplanens arealdel regulert til steinbrot.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. desember 2019