Koksvika/ Koksviklia i Tingvoll kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tore Reiten for Koksvika / Koksviklia, gnr. 81 bnr. 1, i Tingvoll kommune.

Det omsøkte området er på om lag 45 daa, og kart over området fremgår av høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak på ca. 18 000 m3, og et samlet uttak på ca. 280 000 m3. Det aktuelle området er regulert til steinbrudd / masseuttak i «Detaljplan for Litjvassbrekka steinbrudd», vedtatt i kommunestyret i Tingvoll kommune 16.10.2012.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 18. november 2021