Klubben næringstomt i Senja kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Maskin og Anlegg AS (929 074 580) for uttak av stein på gbnr. 62/26 i Senja kommune. 

Omsøkt areal er oppgitt til 59 daa og fremgår av kart «Konsesjonsområde Klubben Næringstomt i Senja kommune».

Årlig uttak er 40 000 m3 og totalt uttak er anslått til 700 000 m3. Bruksområdet for ressursen er sjøfylling og byggeråstoff.

Området er i reguleringsplan 1931 2019 07 datert 17. desember 2020 regulert til næring og det er tillatt å ta ut masser for å planere de forskjellige næringstomer på området.

Det omsøkte området ligger innenfor Nord-Senja reinbeitedistrikt.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. desember 2021