Klinga steintak i Namsos kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Klingen Maskinentreprenør AS.

Søknaden gjelder Klinga steintak masseuttak på gbnr. 23/11 i Namsos kommune. Omsøkt område er om lag 48 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. I siste reviderte utgave av driftsplanen datert 20. mai 2019 er det anslått et totalt uttak på om lag 550 000 m3 fast fjell og et estimert et årlig uttak på om lag 10 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for steinbrudd, jord- og skogbruk i reguleringsplan for «Klinga Steintak», datert 31. august 2006.

Tiltakshaver opplyser i driftsplanen at Det skal produseres og selges knuste masser, som sprengt stein. Grov pukk, singel og subus.

Det omsøkte området ligger innenfor følgende reinbeitedistrikt: 10/Tjåehkere sijte/Østre Namdal.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. august 2019