Klinga i Verdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Frøseth AS.

Frøseth AS søker om driftskonsesjon for Klinga, gbnr. 35/1, i Verdal kommune.  Ifølge søker er størrelsen på reguleringsplanområdet 45 daa. Søker skriver i driftsplanen sin at selve uttaket dekker omtrent 19. daa. Digitalisert konsesjonsområde er ca. 20 daa, se eget kart over konsesjonsområdet. Søker har anslått at totalvolum for forekomsten innenfor konsesjonsområde er 250 000 m3, og antyder et forventet årlig uttak på 20 000 – 30 000 m3. Forekomsten er klassifisert innen mineralkategorien grunneiers mineraler.

Søker beskriver forekomsten til å hovedsakelig bestå av sandstein av god kvalitet. Forekomsten kan derfor benyttes som masser i forbindelse med bygging av vei samt asfalttilslag.

Området er i Detaljregulering for Klinga steinbrudd, vedtatt av kommunestyret den 27. mars 2017, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018