Klevan i Oppdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Oppdal Sten AS.

Klevan er lokalisert på gnr./bnr./fnr. 60/1/1 i Oppdal kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 284 dekar. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i detaljreguleringsplan Drivdalen skiferområde vedtatt 12.09.2012.

Søker oppgir at anslått totalvolum for uttaket er 1 980 000 m3. Forventet årlig uttak er 60 000 m3. Forekomsten oppgis å bestå av Kvartsitt. Den varierer noe i kvalitet. Blokkene brukes som råstoff til Oppdal Sten sin fabrikk i Oppdal sentrum. Av skiferen blir det produsert flere forskjellige produkter som f.eks. gulvflis, trinn, sålbenk, bruddheller, murstein/tørrmur osv.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 10. februar 2016