Kleivi Næringspark i Ål kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hallingdal Pukk og Grus AS.

Hallingdal Pukk og Grus AS søker om driftskonsesjon for Kleivi Næringspark i Ål kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 13 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 125/77 og gnr./bnr. 125/75. Kart på side 14 i høringsvedlegget viser oversikt over omsøkt konsesjonsområde. Området er i vedtak av 24. mai 2018 regulert til masseuttak.

Bergarten som skal utvinnes består hovedsakelig av granittisk gneis. I følge tiltakshaver skal fjellet knuses til grus og pukk, og brukes til lokale utbyggingsprosjekter. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er 180 000 m3 og et årlig uttak på 45 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. november 2019