Kleivberga fjelluttak i Ringebu kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gudbrandsdal Pukk AS.

Søknaden gjelder Kleivberga fjelluttak på gnr/bnr 68/15, 69/15 og 69/27 i Ringebu kommune. Omsøkt område er en utvidelse av allerede tildelt konsesjon, på om lag 12 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Det er anslått et samlet årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 000 000 m3. Det foreligger reguleringsplan for Kleivberga fjelluttak datert 23. mars 2010. I kommuneplan vedtatt 19. juni 2018, er det avsatt et utvidet uttak mot øst. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 2. juni 2022