Klåstad brudd i Larvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS for Klåstad brudd i Larvik kommune.

Søknaden gjelder uttak av larvikitt i Klåstad brudd. Anslått berørt areal er om lag 400 dekar, og vises på kart på side 4 i høringsvedlegget. Merk at oppgitt areal i søknaden avviker ettersom konsesjonsområdet er revidert etter innkommet søknad.

Det er tale om uttak av blokkstein for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis. Årlig uttak er anslått til 200.000 m3 og totalt uttak er anslått til 10.000.000 m3. Konsesjonsområdet er an del av reguleringsplan «Klåstad Steinindustriområde», planid. 3805_105.02, vedtatt 01.02.1995.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 8. desember 2021