Kjølldalen-Brennbakkmoen grustak i Alvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Kjølldalen-Brennbakkmoen grustak. Søker er Gjermundshaug Anlegg AS.

Det skal åpnes et nytt grustak på del av gnr./bnr. 18/34 i Alvdal kommune. Lokaliteten er et skogsområde 5-6 km vest for Alvdal tettsted. Adkomsten til grustaket blir fra privat veg. Omsøkt areal er på ca. 194 daa og omfatter det meste av uttaksområde M2 i reguleringsplan R31 Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak, vedtatt 31.01.2013. Annet selskap har utvinningsrett og driver grustak i område M1.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 31. august 2015