Kjerstihaugen masseuttak i Vågan kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordlaks Oppdrett AS.

Nordlaks Oppdrett AS søker om driftskonsesjon for Kjerstihaugen masseuttak på gbnr. 32/1, 2, 3, 4 og 12 i Vågan kommune. Selve uttaksområdet berører fortrinnsvis gbnr. 32/3 og 32/3-4, men DMF får opplyst at grunneierne av gbnr. 32/1, 2 og 12 fra tidligere har rettigheter i området. Det er fremlagt avtaler om utvinningsrett for samtlige gbnr. Omsøkt areal for mineraluttak er ca.5 daa og fremgår av vedlagt kart med tittel «….» DMF gjør i den forbindelse oppmerksom om at tiltakshaver i søknadsskjemaet har oppgitt anslått omsøkt areal å være 12,5 daa. Dette utgjør hele området som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Tiltakshaver skal imidlertid foreta uttak kun på deler av dette området. Uttaksområdet svarer dermed til 5 daa. Tiltakshaver anslår at totalvolum for hele område for masseuttak er 165 000 m3. Innenfor uttaksområdet på 5 daa har tiltakshaver anslått at totalvolumet er 35 000 m3. Ifølge driftsplanen skal 35 000 m3 masser tas ut over 4 måneder. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshavers beskrivelse består ressursen av antatt mageritt. Massene som tas ut er planlagt brukt til fylling i sjø ved industriområde for etablering av industribygg.

Området er ifølge kommuneplanen i Vågan kommune regulert til LNF. Ifølge kommuneplanens arealdel er området lagt inn som råstoffområde, men utelatt på grunn av innsigelser og manglende avklaring. Kommuneplanen redegjør for at innsigelsene dreier seg om manglende konsekvensutredning for planlagte masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 22. mai 2018