Kjernmoen grustak i Trysil kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Erik Arthur Lynne (enkeltpersonforetak).

Erik Arthur Lynne (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for Kjernmoen grustak (Østenheden Skog) i Trysil kommune lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 73/1. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 21 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning, datert 18. februar 2014. I planbestemmelsene punkt 3.5.9 er det krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved utvidelse av eksisterende massetak.

Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket innenfor uttaksområdet 150 000 faste m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 10 000 m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel. DMF bemerker at det er opplyst feil årlig uttak og anslått totaluttak i søknadsskjema.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. April 2019