Kjeldal Pukkverk i Nome kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Kjeldal Pukkverk i Nome kommune, datert 02.10.14. Søker er Nome Pukk AS.

Søknaden gjelder Kjeldal Pukkverk på gnr/bnr 123/1 i Nome kommune. Masseuttaket ligger langs Fv. 901 ca. 16 km vest for kommunesenteret Ulefoss. Det omsøkte området er på ca. 100 dekar. Det foreligger en reguleringsplan for området vedtatt 15.12.2008.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 1. november 2015