Kilemoen sandtak i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Svelviksand AS. 

Svelviksand AS søker om driftskonsesjon for Kilemoen sandtak på gbnr. 51/1 i Ringerike kommune. Størrelsen på omsøkt areal er ca. 444 daa. Søker anslår at totalvolum for uttaket er 12 400 000 m3, hvorav forventet årlig uttak er 200 000 m3.

Ifølge tiltakshavers beskrivelse er forekomsten et breelvdelta som ble avsatt i siste istid. Forekomsten består av sand, singel og stein. I og med at ressursen består av mye finsand, er den velegnet til produksjon av mørteltilslag og spesialsand. Søker skriver videre at forekomsten er spesielt godt egnet som betongtilslag. Bergarten er hovedsakelig sammensatt av gneiser og granitter. Mineralforekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler.

Området er i «Områderegulering for Kilemoen sanduttak» regulert til råstoffutvinning. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret den 6. april 2017. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018