Kattuglhågen i Sømna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Åge Reinfjord.

Kattuglhågen er lokalisert på gnr./bnr. 64/5 i Sømna kommune. Totalt omsøkt område er 15 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i kommuneplanens arealdel plassert i et LNF-området. Sømna kommune har i vedtak av 26. november 2014 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at det tillates uttak av masser på Kattuglhågen.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av skifter og gneis. Råstoffene skal blant annet benyttes ulike bygg- og anleggsformål i distriktet. Det er estimert et årlig uttak på 8000 m3 og et totaluttak på 80 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 5. juni 2018