Kankerud massetak i Gausdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Kankerud Fjelltak AS.

Kankerud massetak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 201/1, 201/57, 201/58, 201/59 og 203/33, i Gausdal kommune. Det omsøkte området er om lag 59 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og massetak» i reguleringsplan datert 17.06.2010, med navn «Kankerud» og planID: L12.74. Det er oppgitt at forekomsten består av kvartsittisk sandstein som hovedsakelig vil benyttes til hyttetomter, bærelag, forsterkningslag, veigrus, strøsand og Ottadekke. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30 000 m3 og et totalt uttak på 590 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 4. juli 2018