Kaldklova steinbrudd (tidligere Agdenes) i Orkland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Handberg Maskin & Transport AS.

Søknaden gjelder Kaldklova steinbrudd (tidligere Agdenes) på gbnr. 707/1 (tidligere 7/1) i Orkland kommune. Omsøkt område er om lag 25 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på mellom 10 000-30 000 m3 og totalt uttak på om lag 350 000 m3. Steinbruddet er i arealplan for Agdenes kommune 2002-2010, vedtatt 20. mars 2002, vist som område for råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 4. september 2020