Juve gård i Drammen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Juve Pukkverk AS for Juve gård, gbnr. 324/2 i Drammen kommune.

I søknaden fra 2019 er det beskrevet uttak av byggeråstoff på eiendommen gnr. 324 bnr. 2 i Drammen kommune. Det er oppgitt at arealet på uttaket er på 62 daa. Kart over konsesjonsområdet er inntatt i høringsvedlegget på side 14.

Årlig uttak er angitt til 50 000 m2, mens samlet uttak er beskrevet til 1 650 000 m3.

Det aktuelle området er omfattet av Reguleringsplan Juve Pukkverk, Plan ID:  071119960001, vedtatt 18.3.1996.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. desember 2021