Julskaret massetak i Selbu kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sørungen Pukk og Grus AS.

Søknaden gjelder Julskaret massetak på gårds- og bruksnummer 133/3 og 143/1 i Selbu kommune. Omsøkt område er om lag 26 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 5 og 6. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 330 000 m3 og totalt uttak på om lag 10 000 m3. Området er kommuneplanens arealdel 2014-2024, vedtatt 26. juni 2017, avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 5. mai 2021