Igesund steinbrudd i Herøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Aurvoll og Furesund AS.

Søknaden gjelder Igesund steinbrudd på gbnr. 35/1 og 9 i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Omsøkt område er på om lag 10,3 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 10. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 35 000 m3, totalt uttak er estimert til 80 000 m3. Massene skal benyttes til oppføring av ny bru til Nerlandsøy FV 5878.

Uttaksområdet er regulert til landbruksformål i reguleringsplan for Massetak Igesund, planid.: 202003. Gjennom bestemmelsene åpnes det for masseuttak i området som er regulert til midlertidig bygge- og anleggsområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 21. november 2022