Hynne masseuttak i Levanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Tverås Maskin & Transport AS.

Hynne masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 44/2 i Levanger kommune. Det omsøkte området er om lag 40 dekar og går fram av kart på side 4 i høringsvedlegget. Deler av omsøkt område er regulert til «masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID L2002012 og navn «Hynne pukkverk». Ny regulering for resterende del av det omsøkte området er under utarbeidelse. Det omsøkte området ligger innenfor reinbeitedistriktnr. 7/Gasken Laante Sijte/Færen. Det er oppgitt at forekomsten består av «granatglimmerskifer, til dels med hornblende», og benyttes i hovedsak til vegformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 40 000 fm3 og et totalt uttak på 830 000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. juli 2018