Husøy i Kristiansund kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Veidekke Industri AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell på gbnr. 138/560, 563 og 583, samt en mindre del av gbnr. 138/562. Konsesjonsområdet er angitt i kart som ligger ved høringsdokumentene. Anslått årlig uttak er oppgitt til 30-50 000 m3 masse, mens totalt samlet uttaksvolum er oppgitt til 910 000 m3 masse.

Selve uttaket av massen vil bli gjennomført av Mekvik Maskin AS, som er tiltakshaver for bruddet som ligger vest for Husøy (uttaksnummer 378 Husøya pukkverk). Som en følge av dette er det utarbeidet en felles driftsplan for uttakene. Søknad om driftskonsesjon for Husøya pukkverk sendes på høring på samme tid som søknad om driftskonsesjon for Husøy.

Uttaksområdet er omfattet av reguleringsplanene «Industriområde og dypvannskai på Husøya», planID R-265, vedtatt 12. desember 2016 og «Husøya sør», planID R-279, vedtatt 18.juni 2019. reguleringsformål for området er industri/lager.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. november 2019