Huseby i Hurum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Juve Pukkverk AS.

Huseby, også kalt «Husebykollen» og «Filtvet», er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 43/17, 43/75, 46/1 og 46/59 i Hurum kommune. Det omsøkte området er om lag 60 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan. Videre er planlegging av detaljregulering igangsatt for det omsøkte området. Det er oppgitt at forekomsten består av mørk gabbro og pyroksenitt av vulkansk opprinnelse – også betegnet som Oslo-essexitt, som hovedsakelig vil benyttes til tilslagsmateriale. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10-15000 m3 og et totalt uttak på om lag 215 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 24. mai 2018