Huna masseuttak i Sykkylven kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Huna Sand AS.

Huna masseuttak er lokalisert på del av gnr/bnr. 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/9, 55/17, 55/18, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31 og 55/33 i Sykkylven kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 121 dekar og framgår av høyringsvedlegget på s. 4. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 800 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 40 000 m3 masse. Førekomsten består primært av byggeråstoff som kan nyttast som tilslag til betong og asfalt. Området er regulert til massetak i reguleringsplan for Massetak Huna, sist revidert 20. august 2002. Det er seinare sendt ut varsel om igangsatt planarbeid med ei detaljregulering av området, datert 14. mars 2018.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. februar 2020