Høygilt 14/2 i Birkenes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Joar Grødum sandtak og transport AS. Omfattede eiendommer er gbnr. 14/2 og 14/3. Anslått berørt areal er 26,5 daa og vises i kart på side 8 i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak på 35 500 m3 og et totalt uttak på 355 000 m3.

Konsesjonsområdet er en del av reguleringsplan «Detaljregulering massetak, del av Høygilts Moner Gnr.14, Bnr 2», planid.: 20160001, vedtatt 11.10.2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 1. desember 2021