Hovesveen grustak i Lillehammer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Tiltakshaver, Veidekke Industri AS, har søkt om driftskonsesjon for Hovesveen grustak i Lillehammer kommune. Ifølge tiltakshaver er størrelsen på omsøkt område 171,4 daa. Det er videre anslått at uttakets totalvolum er på 1 600 000 m3. Tiltakshaver skisserer et årlig forventet uttak på 15 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Tiltaket er i drift i dag. Forekomsten består, ifølge tiltakshaver, av sand, grus og stein. Den består av kvartsitt og sandstein med innslag av svake skiferkorn. Tiltakshaver angir at massene er godt egnet til betong og asfalt. Ifølge tiltakshaver er området avsatt til næringsvirksomhet i Lillehammer kommunes kommuneplan.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. januar 2017